Två projekt får stöd från Sveriges Grisföretagares forskningsstiftelse

2024-04-13

Sveriges Grisföretagares forskningsstiftelse ger bidrag till vetenskaplig forskning, utvecklingsprojekt och försöksverksamhet inom grisproduktionen. Nu är det beslutat att två nya projekt beviljas stöd.

Ett projekt handlar om att forska på hur grisar kan ta tillvara på protein från vallfoder. Försöket kommer att utföras på Sötåsen utanför Töreboda, där det finns ett bioraffinaderi som kan pressa saften ur vallfoder. Saften ska sedan användas i blötutfodring till grisarna där smältbarheten kommer att mätas. Vi på Sveriges Grisföretagare tycker att det är intressant med nya proteinfoder samtidigt som vall är en intressant gröda ur många aspekter.

Ansvarig är Magdalena Presto Åkerfeldt på SLU.

Det andra projektet handlar om hygien i slaktgrisstallar med anpassad beläggning. Studien kommer att genomföras i flera besättningar där olika beläggningsgrader ska jämföras. En mängd data kommer att samlas in, såsom boxhygien, temperaturer, arbetstid, tillväxt, foderutnyttjande och spridning av slaktvikter. I den årliga sammanställningen från Länsstyrelsernas djurskyddskontroller ser vi att brister som bl. a gäller rena liggytor, rena grisar, rengöring och utgödsling av stallutrymmen har ökat kraftigt. Vi har tidigare beviljat medel för kylning av golv i slaktgrisstallar. Projekt som kan leda till förbättrad hygien med en mindre arbetsinsats och med hänsyn till ekonomiska konsekvenser ser vi som viktiga för branschen.

Ansvarig är Amanda Reneby på Gård & Djurhälsan

Bidraget gäller ett år i taget. När projektet är slutrapporterat ska det även publiceras en populärvetenskaplig artikel i tidningen Grisföretagaren.

Under februari-mars 2022 väntar vi slutrapporter från tidigare beviljat projekt om kylning av golv i slaktgrisstallar, samt ett försök att kyla spermier till fyra grader för att komma ifrån antibiotika i spädningsvätskan.

Hur väljs projekten ut?

Sveriges Grisföretagare tar emot ansökningar genom utlysning i tidningen Grisföretagaren samt här på webbsidan. Bedömningen av inkomna ansökningar görs sedan av Sveriges Grisföretagares styrelse och minst tre företrädare från forskningen och veterinärmedicin. Ett grundkriterium är att projektets resultat ska komma grisnäringen till godo. Sista dag för att söka medel för den här omgången var 1 november 2021.

Ordförande för stiftelsen är Sveriges Grisföretagares styrelseordförande Mattias Espert. Han är utsedd av organisationens styrelse att ansvara för stiftelsen.

Läs mer om forskningsstiftelsen på https://www.sverigesgrisforetagare.se/sveriges-grisforetagares-forskningsstiftelse/