Sveriges Grisföretagare tar emot ansökningar genom utlysning i tidningen Grisföretagaren samt här på webbsidan.  Sista dag för att söka medel för den här omgången var 1 november 2021.

Två projekt beviljas stöd 

Nu är det klart att två projekt som sökt medel från forskningsstiftelsen för  2021 har beviljats stöd. Ett av projekten handlar om att forska på hur grisar kan ta tillvara på protein från vallfoder och det andra projektet handlar om hygien i slaktgrisstallar med anpassad beläggning. Läs mer här.

Under februari-mars 2022 väntar vi slutrapporter från tidigare beviljat projekt om kylning av golv i slaktgrisstallar, samt ett försök att kyla spermier till fyra grader för att komma ifrån antibiotika i spädningsvätskan.

Beredningsgruppen består av:

Mattias Espert, sammankallande, ordf Sveriges Grisföretagare

Nils Lundeheim, SLU

Rebecka Westin, SLU

Petter Beckman, styrelseledamot Sveriges Grisföretagare

Daniel Juneberg, styrelseledamot Sveriges Grisföretagare

Beredningsgruppens arbete är att sammanställa ansökningar, begära in kompletterande upplysningar av sökanden vid behov och komma med ett förslag till beslut till styrelsen.

Bedömning görs av Sveriges Grisföretagares styrelse och minst tre företrädare från forskningen och veterinärmedicin.

Ordförande för stiftelsen: Mattias Espert, ordf Sveriges Grisföretagare. Utsedd av branschorganisationens styrelse att ansvara för stiftelsen. Sekreterare: Daniel Juneberg

Ansökan innehåller:

1. Projektnamn
2. Sökandes namn och adress. Om flera sökanden till ett projekt utses en huvudansvarig. Denne
ska tillsammans med arbetsgivaren eller institutionsföreståndaren underteckna ansökan
3. Projektbeskrivning om max en A4
4. Hur resultatet kan komma grisnäringen till godo
5. Tidplan med start- och slutdatum
6. Om medel är sökta från annat håll
7. Budget för hela projektet och del från Sveriges Grisföretagares stiftelse samt eventuella
omkostnadspålägg
8. CV/meritförteckning om max tre A4

Följande villkor gäller:

• Om flera sökande finns till ett godkänt projekt utses en av dessa som huvudansvarig gentemot Stiftelsen Svensk Grisforskning. Denne ska tillsammans med arbetsgivaren eller institutionsförståndaren godkänna denna överenskommelse om tilldelning av forskningsbidrag genom underskrift nedan.

• Utbetalning av bidrag sker efter rekvisition där 70 % av medlen kan rekvireras vid projektets början och resterande när slutrapport med ekonomisk rapport med styrkta kostnader inkommit.

• Bidraget gäller 1 år i taget. För fleråriga projekt ska vid fortsättningsansökan en delrapport samt en ekonomisk redovisning med styrkta kostnader sändas in till Stiftelsen Svensk Grisforskning.

• Stiftelsen Svensk Grisforskning har rätt att på lämpligt sätt följa projektarbetet och om man finner att det inte bedrivs på lämpligt sätt kan bidraget dras in.

• Om det inträffar händelser som föranleder förseningar i projektarbetet ska skriftlig förklaring med ev. anhållan om anstånd inkomma till Stiftelsen Svensk Grisforskning senast 15 dagar före aktuell tidsfrist.

• Bidrag från Stiftelsen Svensk Grisforskning som inte förbrukas inom angiven tid i projektet ska återbetalas om inte annat beslutas.

• Om projektet inte kan redovisas inom angiven tid ska återbetalning till Stiftelsen Svensk Grisforskning ske såvida man inte sökt dispens för förlängning av projekttiden eller annat överenskommits.

• Stiftelsen Svensk Grisforskning lämnar bidrag till projekt under förutsättning att resultatet blir offentligt och får användas fritt om inte annat överenskommits.

• Om i projektet framkomna resultat publiceras ska framgå att Stiftelsen Svensk Grisforskning lämnat finansiellt bidrag till projektet.

• Slutrapport ska lämnas in för hela projektets löptid och den ska beskriva utfört arbete, framkomna resultat, innehålla en förteckning över publicerade arbeten samt redovisning för hur resultaten kommer svenska grisproducenter till del. Dessutom ska en populärvetenskaplig artikel skickas in för publicering i tidningen Grisföretagaren samt en ekonomisk redovisning finnas med. Den ekonomiska redovisningen avslutas med att de resterande 30 % av bidraget rekvireras.

Ansökningar görs både skriftligen och digitalt.

Skriftligen till:
Stiftelsen svensk GrisforskningC/O
Klockartorpsvägen 14
723 44 Västerås

Digitalt till: stiftelsen@sverigesgrisforetagare.se

Vid frågor kontakta oss på stiftelsen@sverigesgrisforetagare.se eller Daniel Juneberg 070-495 32 86

Bidragskontrakt
Underskrivna bidragskontrakt skickas Stiftelsen Svensk Grisforskning C/O via stiftelsen@sverigesgrisforetagare.se.

Rekvisitionen på 70 procent skickas till ovan adress. Slutrapport samt ekonomisk sammanställning och rekvisition på resterande belopp skickas också till adressen ovan. För utbetalning av resterande belopp ska även en populärversion skickas in digitalt till adressen ovan samt till tidningen Grisföretagaren.

Slutrapporterade stiftelseprojekt
Resultat från stiftelsens finansierade projekt redovisas i tidningen Grisföretagaren. För att hitta tidigare forskningsresultat gå till Grisföretagaren.