Hur mår lantbruksföretagarna?

2024-06-21

I dagarna har det hållits ett slutseminarium i projektet ”Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – Lantbruksföretagarnas perspektiv”.

I en ny rapport har man tittar på hur  landets lantbrukare mår och hur de ser på hot, brott och kritik mot sin djurproduktion. Bland företagare som drabbats är det särskilt de yngre som mår dåligt och som tappat framtidstro och förtroende för samhällets stöd.

Projektet har bedrivits i nära samarbete mellan SLU, KTH och LRF och har finansierats av Stiftelsen Lantbruksforskning (SLF) och SLO-fonden. Sveriges Grisföretagare har suttit med i referensgruppen och har hjälpt till med att sprida enkäten till våra medlemmar – tack till alla som tog sig tid att svara!

10 000 enkäter skickades ut totalt och svarsfrekvensen var 39% fullständiga svar, vilket anses bra. Av grisföretagen svarade 133 smågris- och 151 slaktgrisproducenter.

Här finns mer material kopplat till projektet.