Sveriges Grisföretagare är en fristående och opolitisk förening som arbetar med aktiv näringsbevakning, påverkansarbete, aktiviteter för att stärka grisköttets position på marknaden samt erbjuder nätverk för kunskaps- och relationsskapande. Vårt mål är att ett medlemskap hos oss ska vara en lönsam investering.

I Sverige föder vi upp endast 1 procent av EU:s grisar och trots detta ses vi idag som ett föregångsland av många andra länder med anledning av att våra grisar får behålla knorren och vår höga djurhälsa med lågt behov av antibiotika. Till skillnad från många andra länder har vi en stark hemmamarknad och förtroende hos våra svenska konsumenter, något som är viktigt att värna om även i framtiden. Här på hemsidan kan du läsa mer om hur vi arbetar med till exempel djurhälsa och hållbarhet på våra svenska gårdar. På medlemssidan får du information om medlemskapet, och här kan medlemmar logga in för att ta del av förmånerna och få annan relevant information. Hör gärna av dig om du har frågor. Här hittar du våra kontaktuppgifter.

Vad vi gör

Sveriges Grisföretagare samarbetar med flera organisationer och nätverk som gör att vi är med och bevakar villkor samt påverkar i alla viktiga frågor som rör gris. Genom samarbete med Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Djurhälsoorganisationer, Svenska Köttföretagen, och i nära dialog med Jordbruksverket, är vi delaktiga i de flesta initiativ för den svenska grisproduktionen.

Sveriges Grisföretagare är delägare och har en styrelseplats i Svenskt Kött och Gård & Djurhälsan. Vi har även en plats i LRF Kötts köttdelegation. Genom dessa bistår vi både med expertkunskap inom grisnäringen och har möjligheten att påverka och driva de frågor vi anser är viktiga.

Exempel på förbättringar där Sveriges Grisföretagare har varit delaktiga:

  • Betongdirektivet (spaltöppningens tolkning)

  • Suggpengen

  • Förenklad grismärkning

  • Torkstöd

Våra fokusområden just nu:

  • Lönsamhet och konkurrenskraft, alltid i fokus

  • Flytta fram den svenska grisens position på marknaden

  • Den pågående salmonellautredningen

  • Djurvälfärd på uppdrag av Jordbruksverket

  • Handlingsplan etapp 2

Så fungerar organisationen

Sveriges Grisföretagare har ungefär 600 medlemmar. Det är våra medlemmar som är högst beslutande organ och på årsstämman är det ombud från de olika regionerna, utsedda av medlemmarna, som röstar om vilka som ska ingå i styrelsen, efter förslag från valberedningen. Där finns också möjlighet att påverka styrelsens arbete genom inskickade motioner. I verksamheten finns en verksamhetsledare och 15 regionala föreningar utspridda i landet. Varje regionförening har en styrelse.

Valberedning

Det är valberedningen som föreslår styrelsedeltagare inför årsstämman. Det är också till valberedningen som medlemmar kan vända sig för att komma med förslag på ledamöter eller om de synpunkter på styrelsens arbete. Här hittar du kontaktuppgifter till sammankallande Sofia Brufors.

Styrelse

Styrelsens uppdrag är att utveckla verksamheten i rätt riktning på ett ekonomiskt och hållbart sätt. Styrelsen väljs vid årsstämman och består av en ordförande, en vice ordförande och fyra ledamöter, totalt sex personer. Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen. ordförande.

Verksamhetsledare

Vår verksamhetsledare heter Jeanette Elander. Hon har bland annat i uppgift att sköta den näringspolitiska bevakningen och ansvarar för samarbetet med övriga företag och organisationer i branschen. Kom i kontakt med Jeanette här.

Regionala föreningar

De regionala föreningarna har varsin ordförande och finns på 15 platser, från Lillpite till Österlen. Här kan du läsa mer om de olika regionföreningarna.

Sveriges Grisföretagares forskningsstiftelse

Sveriges Grisföretagares forskningsstiftelse ger bidrag till vetenskaplig forskning, utvecklingsprojekt och försöksverksamhet inom grisproduktionen. Resultaten ska redovisas i tidningen Grisföretagaren snarast möjligt efter att projektet har slutförts. Under de senaste åren har stipendier på mellan 5 000 kr – 250 000 kr delats ut.

Vi tar emot och bedömer ansökningar. Sista dag för att söka medel för 2021 är 1 november. Utlysningen annonseras i tidningen Grisföretagaren samt här på hemsidan.

Bedömning av ansökan

Bedömning görs av Sveriges Grisföretagares styrelse och minst tre företrädare från forskningen och veterinärmedicin.

Ordförande för stiftelsen: Mattias Espert, ordf Sveriges Grisföretagare. Utsedd av branschorganisationens styrelse att ansvara för stiftelsen.

Sekreterare: Daniel Juneberg

Beredningsgruppen består av:

Mattias Espert, sammankallande, ordf Sveriges Grisföretagare

Nils Lundeheim, SLU

Rebecka Westin, SLU

Petter Beckman, styrelseledamot Sveriges Grisföretagare

Daniel Juneberg, styrelseledamot Sveriges Grisföretagare

Beredningsgruppens arbete är att sammanställa ansökningar, begära in kompletterande upplysningar av sökanden vid behov och komma med ett förslag till beslut till styrelsen.

Ansökan innehåller:

1. Projektnamn
2. Sökandes namn och adress. Om flera sökanden till ett projekt utses en huvudansvarig. Denne
ska tillsammans med arbetsgivaren eller institutionsföreståndaren underteckna ansökan
3. Projektbeskrivning om max en A4
4. Hur resultatet kan komma grisnäringen till godo
5. Tidplan med start- och slutdatum
6. Om medel är sökta från annat håll
7. Budget för hela projektet och del från Sveriges Grisföretagares stiftelse samt eventuella
omkostnadspålägg
8. CV/meritförteckning om max tre A4

Följande villkor gäller:

• Om flera sökande finns till ett godkänt projekt utses en av dessa som huvudansvarig gentemot Stiftelsen Svensk Grisforskning. Denne ska tillsammans med arbetsgivaren eller institutionsförståndaren godkänna denna överenskommelse om tilldelning av forskningsbidrag genom underskrift nedan.

• Utbetalning av bidrag sker efter rekvisition där 70 % av medlen kan rekvireras vid projektets början och resterande när slutrapport med ekonomisk rapport med styrkta kostnader inkommit.

• Bidraget gäller 1 år i taget. För fleråriga projekt ska vid fortsättningsansökan en delrapport samt en ekonomisk redovisning med styrkta kostnader sändas in till Stiftelsen Svensk Grisforskning.

• Stiftelsen Svensk Grisforskning har rätt att på lämpligt sätt följa projektarbetet och om man finner att det inte bedrivs på lämpligt sätt kan bidraget dras in.

• Om det inträffar händelser som föranleder förseningar i projektarbetet ska skriftlig förklaring med ev. anhållan om anstånd inkomma till Stiftelsen Svensk Grisforskning senast 15 dagar före aktuell tidsfrist.

• Bidrag från Stiftelsen Svensk Grisforskning som inte förbrukas inom angiven tid i projektet ska återbetalas om inte annat beslutas.

• Om projektet inte kan redovisas inom angiven tid ska återbetalning till Stiftelsen Svensk Grisforskning ske såvida man inte sökt dispens för förlängning av projekttiden eller annat överenskommits.

• Stiftelsen Svensk Grisforskning lämnar bidrag till projekt under förutsättning att resultatet blir offentligt och får användas fritt om inte annat överenskommits.

• Om i projektet framkomna resultat publiceras ska framgå att Stiftelsen Svensk Grisforskning lämnat finansiellt bidrag till projektet.

• Slutrapport ska lämnas in för hela projektets löptid och den ska beskriva utfört arbete, framkomna resultat, innehålla en förteckning över publicerade arbeten samt redovisning för hur resultaten kommer svenska grisproducenter till del. Dessutom ska en populärvetenskaplig artikel skickas in för publicering i tidningen Grisföretagaren samt en ekonomisk redovisning finnas med. Den ekonomiska redovisningen avslutas med att de resterande 30 % av bidraget rekvireras.

Ansökningar görs både skriftligen och digitalt.

Skriftligen till:
Stiftelsen svensk GrisforskningC/O
Klockartorpsvägen 14
723 44 Västerås

Digitalt till: stiftelsen@sverigesgrisforetagare.se

Vid frågor kontakta oss på stiftelsen@sverigesgrisforetagare.se eller Daniel Juneberg 070-495 32 86

Bidragskontrakt
Underskrivna bidragskontrakt skickas Stiftelsen Svensk Grisforskning C/O via stiftelsen@sverigesgrisforetagare.se.

Rekvisitionen på 70 procent skickas till ovan adress. Slutrapport samt ekonomisk sammanställning och rekvisition på resterande belopp skickas också till adressen ovan. För utbetalning av resterande belopp ska även en populärversion skickas in digitalt till adressen ovan samt till tidningen Grisföretagaren.

Slutrapporterade stiftelseprojekt
Resultat från stiftelsens finansierade projekt redovisas i tidningen Grisföretagaren. För att hitta tidigare forskningsresultat gå till Grisföretagaren.

Branschutvecklingspengen 2021

Sveriges köttbönder avsätter årligen branschgemensamma avgifter på 3 000 000 kr i form av Branschutvecklingspengen. Syftet är att utveckla näringarna inom gris, nöt och lamm, och utlysningen ska möta varje djurslags behov och utmaningar och samtidigt bidra till lönsamhet i hela värdekedjan.

Anslagen fördelar sig mellan djurslagen efter inbetalda medel, och projekt inom gris har ca 65 % av totalsumman (nöt ca 30 % och lamm ca 5 %). Ansökningarna administrera av Svenska Köttföretagen. I beslutsgruppen finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött.

Kriterier för utlysning för gris:
• Konsumtionshöjande åtgärder för svenskt griskött.
• Projekt som bidrar till ökad kunskap inom området djurvälfärd.

Mer information och ansökan Branschutvecklingspengen 2021
Läs mer om vad pengarna går till