Publicerad 2010-12-14

Sveriges Grisföretagare har tagit fram ett tillägg att komplettera gällande leveranskontrakt för grisar vid tecknande med slakteri.

Sveriges Grisföretagare får emellanåt frågan om inte slakterierna skulle kunna sköta prissäkring av foder då många upplever det som invecklat och lite besvärligt att själv göra detta. Både slakterier och grisföretagare säger allt oftare att en utveckling mot kortare kontrakt skulle möjliggöra affärer med fastpris på ett enklare vis än när avtalstiderna är långa. Slakterier visar också intresse för att involvera sig i olika former av prissäkring av foder.

Med dessa input har tillägget enligt nedan tagits fram och kan användas exempelvis enligt följande alternativ.

Köpare och säljare avtalar med tillägget omfattande exempelvis en omgång, ett kvartal, 6 månader eller vad som anses lämpligt.

- Säljare och köpare delar på risken enligt formuleringen nedan, båda parter tar lika stor risk, men den fördelas jämnt mellan parterna.
- Säljare och köpare avtalar med tillägget enligt nedan men ändrar den procentuella fördelningen av eventuella foderprisjusteringar enligt ök.
- Säljare och köpare avtalar enligt tillägget nedan men hänger upp foderpriset på en specifik foderleverantörs pris, då slipper parterna eftersläpningen i Jordbruksverkets statistik över prisförändringar.
- Säljare och köpare avtalar enligt tillägget nedan (eventuellt höjer procentsatsen) samtidigt som en eller båda parter terminssäkrar fodret. Den part som terminssäkrat går helt säker igenom affären oberoende av foderpriset. Detta alternativ ger slakterierna möjlighet att prissäkra sig mot högre råvarukostnad för grisarna samtidigt som säljaren är skyddad och blir kompenserad med ett högre (eller lägre) grispris vid foderprisförändringar.

Används tillägget tillsammans med ett avtal som sträcker sig över längre tid är det möjligt att byta ut fastpris mot: aktuell notering.

Tillägget ska ses som ett verktyg som ger båda parter möjligheter att minska risktagandet.


.....................................................................................................................................................................................Avtalstillägg till leveranskontrakt _____________________

Foderprisförändringar


Jordbruksverkets prisstatistik över djurfoder utgör en mätare för kostnadsnivån avseende delar av insatsvarorna. Förändringarna i foderpris över tiden varierar enligt statistiken kraftigt. Jordbruksverkets statistik har en eftersläpning om tre månader. För att livskraften hos producenten skall förbättras är parterna överens om följande tillägg med anledning av dessa foderprisförändringar.Ersättning till leverantören vid prisuppgång

Utöver avtalat fastpris för slaktsvin respektive suggor till slakt, ska leverantören erhålla ett tillägg med anledning av eventuell prisuppgång för insatsvaran foder.

Tillägget skall beräknas på följande sätt. Jordbruksverkets statistik över pris på djurfoder skall utgöra index mot vilket tillägget skall beräknas. Ingångsmånad för beräkningen ska vara den månad som utgör kontraktsskrivningsmånaden (Basmånad).

Genomsnittligt foderpris för perioden skall beräknas innefattande varje månad från kontraktsmånad till leveransmånad. Är det genomsnittliga priset högre än för basmånaden skall 50 procent av den procentuella prisstegringen resultera i en lika stor höjning av fastpriset vid leveranstillfället (Tilläggsersättningen).

• Exempel: Baspriset är 100. Den genomsnittliga prishöjningen för perioden kontrakt till leverans är 20. Av denna höjning skall 10 ligga till grund för justering av fastpriset, i detta fall fastpriset vid leverans (plus) +10%.


Ersättning till leverantören vid nedgång i foderpris

Genomsnittligt foderpris för perioden skall beräknas innefattande varje månad från kontraktsmånad till leveransmånad. Är det genomsnittliga priset lägre än för basmånaden skall 50 procent av den procentuella prissänkningen resultera i en lika stor minskning av fastpriset vid leveranstillfället (Fastprisjustering).

• Exempel: Baspriset är 100. Den genomsnittliga prissänkningen för perioden kontrakt till leverans är 20. Av denna sänkning skall 10 ligga till grund för justering av fastpriset, i detta fall fastpriset vid leverans (minus) -10 %.