Publicerad 2010-05-31

IMPA-möte Budapest 16-18/5 2010

Blandade tongångar i EU-länder med oro för 2013

Marknadsprognos för EU totalt för 2010 är plus minus noll jämfört med 2009. Efterfrågan av griskött ökar ej men exporten har ökat på grund av valutan (billigare EURO).
Det skriver Margareta Åberg
Andersson i denna rapport från det senaste mötet med IMPA.

Kastreringsläget: Holland tror fortfarande på att det kommer att bli förbjudet att kastrera 2015. De testar och lägger mycket pengar på att hitta galtar med lukt i slakten (elektroniska näsor, gör försök ute på gårdarna för att kunna utreda vad som påverkar ”Boar Taint”, foder, ventilation avel osv. Man uttryckte allvaret i att vi ska försöka lösa kastreringsproblemet gemensamt inom EU så att det inte påverkar handelsfriheten

MRSA: Stora problem med MRSA i de flesta länder. Hollandändarna har nu fått beting på att få ner antibiotikaanvändningen med 20 procet inom ett år och 50 procent inom tre år Man tittar nu på hur det skiljer sig mellan olika gårdar och hur olika veterinärer hanterar receptskrivning och vilka preparat som används Cirka 40 procent av de Holländska lantbrukarna är inte ”välkomna” in på sjukhusen ordinarie väg utan de måste slussas in genom ”karantäner”. Tyska delegaten sa: ”Vi ska försöka börja med att föda upp grisar utan antibiotika”!!!!!!!

Djurrättsaktivister: Efter en redogörelse för vad som hände i Sverige i november så var det fler länder som sa att detta var i princip vardagsmat för dem Spanjorerna löser detta genom att stängsla in hela anläggningarna ala Fort Knox. Engelsmännen som kanske är de mest luttrade jobbar idag hårt med att försöka hålla koll var och när de tänker slå till igen och på så sätt vara förberedda.

Svindirektivet: Flera länder är mycket oroliga inför 2013 då deras suggor måste gå lösa en del av livet. De anser att de kommer att bli ett enormt tapp på suggbesättningar. Men dåliga priser i många år så är det inte möjligt att göra investeringar. De vill att EU-länderna gemensamt ska försöka skjuta på detta i fem år. England Holland Danmark och Sverige förstås stöder inte detta naturligtvis.

Kort lägesrapport från respektive deltagarland:

Ungern (värdland): Ungern producerade cirka 10 miljoner grisar 1985 varav 6 miljoner var statens, 2 miljoner var kooperativ och 2 miljoner ”gårdsgrisar” (familjeförsörjning). Vid EU-inträdet och innan så tappade man nästan all export till Ryssland så nu producerar man drygt 4 miljoner grisar varav ca en tredjedel är importerade slaktgrisar. Man åter cirka 42 kg/capita och man tror att nedgången i produktionen nu har stannat upp.

Danmark: Starkt pris. Exporten till tredje-land ökar. Suggantalet ökar med 1-2 procent och produktionen kommer att öka med 2-3 proent vilket innebär en intensifiering av exporten av smågrisar till Tyskland som har större möjligheter att miljömässigt att föda upp slaktgrisarna och har väsentligt lägre slaktkostnader än Danmark. Dessutom satsar Tyska staten på biogas från gödseln.

Portugal: Har stora problem med handeln som blockerar priserna. Priset på foder ökar, suggantalet minskar med 2-3 procent, men produktionen går bara ner 1-2 procent på grund av en ökad produktionseffektivitet.

Spanien: slakten minskar med 6 procent. Konsumtionen minskat med 11 procent (förmodligen p g a turistbortfall och finanskrisen) från 52kg/cap till 46 kg. Prognosen är ytterligare tapp 2010 med 3-5 procent.

England: Mycket bra priser, efterfrågan ökar. Tror på en ökning av produktionen med 6-7 procent under 2010. Cirka 40 procent av deras suggor går ute och de har haft enorma problem denna bistra vinter med dödlighet på nyfödda kulltingar i England, ett land som i dag ligger på en självförsörjningsgrad på 49 procent.

Holland: Har ökat sin produktion med 3 procent. Antalet grisbönder minskar dock hela tiden. 1990 var de 30 000 grisbönder, i dag är antalet knappt 10 000. Kommer att ökat exporten av smågrisar (till Tyskland) med 17 procent under 2010. Största exporten av slaktgrisar går till Ungern.

Frankrike: Producerar idag 25,7 miljoner grisar, vilket är en minskning med 1,2 procent, även konsumtionen har minskat med ca 1,2 procent och priserna gått ner med drygt 9,3 procent.

Tyskland: slaktade 2009 56,4 miljoner grisar vilket är ett nytt rekord. Dock har antalet egna suggor minskat med 2 procent. Tror på en prisminskning med drygt 2 procent under 2010 (har dock haft ett högre pris än många andra EU-länder). Deras självförsörjningsgrad ligger nu på 110 procent! I dag går Tyska grisbönder back med fem euro på sista raden. Inkomst: 125 EU /gris. Kostnad (inkl arbete, finansiella kostnader): 130 EU/gris.

Sverige: TB 1 ligger i dag lägre än motsvarande tid 2009. Produktionen av grisar var 2009 drygt 2,9 miljoner grisar vilket är en minskning med ca 4 procent jämfört med 2008. Utifrån betäckningsstatistiken så är prognosen för 2010 stabil med en svag ökning 2011. Detta kan dock fallera helt om många stänger sina avskrivna stallar på grund av senaste tidens negativa händelser.

Margareta Åberg Andersson
verksamhetsledare
Sveriges Grisföretagare