Publicerad 2009-08-27

Fosforsvar från Jordbruksverket

I samband med Jordbruksverkets utredning om stallgödselspridning skickade Sveriges Grisföretagare en skrivelse till Jordbruksverket. Myndigheten har i juli 2009 besvarat skrivelsen.

Jordbruksverket skriver bland annat följande i sitt svar:

"... I jordar med högt P-AL tal är en minskning av jordens fosforinnehåll önskvärt men sannolikt är det mer effektivt att anpassa spridningstekniken och tidpunkten samt mängden tillförd fosfor vid ett och samma tillfälle, oavsett markens fosforstatus, än att generellt avstå från spridning av stallgödsel på samtliga jordar i P-AL klass V.

Att förslå en åtgärd där effekten på fosforförlusterna är osäker samtidigt som det kan påverka produktionen av livsmedel i Sverige blev inte aktuellt och det är skälet till att vi inte kontaktade er för vidare diskussion. 

Vi förslår dock andra åtgärder som kan påverka grisproducenter t.ex. ytterligare  begränsningar av stallgödselspridning under höst och vinter i vissa delar av landet. Utredningen finns på www.naturvardsverket.se.

Läs Jordbruksverkets hela svar 2009 07 16till Sveriges Grisföretagare:

Jordbruksverkets svar i juli 2009 (.pdf)