Publicerad 2009-03-13

Danska galtar in i Sverige

Sveriges Grisföretagare ser positivt på det avtal som förra veckan signerades mellan Nordic Genetics och Norsvin, vi hoppas nu på en långsiktig kraftsamling och arbetsro i avelsfrågan. Vi beklagar att en under många år utebliven svensk avelssatsning satt oss i en situation där vi kan ha tappat konkurrenskraft. Det finns goda skäl till att det genetiska arbetet bör bedrivas konsekvent och framåtsyftande för svenska grisföretagare, vi lever i öppen konkurrens från omvärlden.

Styrelsen för Sveriges Grisföretagare ser att det finns områden inom produktionen som behöver utvecklas och förbättras, ett exempel är spenbilder och digivningsförmåga, vi ser också att fortsatta stadiga genetiska framsteg måste garanteras oss för att bibehålla konkurrensförmågan. Det kan därför vara intressant att jämföra svenskt, finskt och norskt avelsmaterial med andra länders.

Sveriges Grisföretagare har tagit del av informationen kring Nordic Genetics planerade import av danska galtar.  Frågeställningen är ny och kom hastigt upp, därför vill Sveriges Grisföretagare rekommendera att en objektiv probleminventering görs i den svenska populationen. Vet vi idag vilka brister som finns som har genetisk koppling och som inte härrör sig från management eller begränsningar genom svensk djurskyddslagstiftning? Vad vinner vi med en levande född till per kull om smågrisvikten minskar med 1-2 hg/st som i Danmark, vi har idag över 16 % smågrisdödlighet? Det finns många frågor som inte ställts eller besvarats och som det borde ges tid och utrymme att diskutera inom svensk grisproduktion.

En genetisk vinst får inte leda till en än större långvarig kostnad i ett försämrat hälsoläge som kan ge negativa effekter på såväl gårdsnivå som i marknaden. Det är avgörande för svensk grisproduktion att de sjukdomar som ligger under epizootilagen även framledes förblir statens ansvar att bekämpa tillsammans med näringen.  Vår främsta farhåga rör naturligtvis riskerandet av det goda hälsoläget i svensk grisproduktion. Det gäller framförallt Salmonella, PRRS och MRSA men även sjukdomar som vi idag ännu inte har kännedom om. Vi vill se Nordic Genetics ge fullkomliga garantier för att hälsoläget inte på något sätt påverkas negativt och att även SVA, SDS och SvDhv garanterar detta. Sveriges Grisföretagare ställer sig av ovanstående skäl ytterst tveksamma till import av levande danska galtar till Sverige.

Styrelsen för Sveriges Grisföretagare

Läs mer:
Annika Bergman intervjuas i Svensk Gris med knorr