Publicerad 2006-05-05

Besök på St Svenstorp

Skaraborgare ser möjligheterna!

I början av mars startade Bo Johansson, St. Svenstorp utanför Götene sin gårdsproduktion av biogas och Skaraborgs Grisproducenter valde att i samband med årsmötet bjuda in till ett studiebesök på St. Svenstorp.

Det var många som ville se Bosse Johanssons biogasanläggning.
På St Svenstorp produceras gyltor och slaktsvin från en integrerad besättning med 140 suggor. Detta ger ca 2 500 kubikmeter gödsel per år.

Det är tänkt att gödseln i fortsättningen, förutom växtnäring också skall hjälpa till att värma gården och på sikt även producera el.

Alla som producerar minst 2 500 kubik gödsel borde bygga en biogasanläggning, anser Bosse. Kan man producera värme och el på gården, få minskad lukt av gödseln och omvandla det organiska kvävet till ammoniumkväve som är mera tillgängligt för växterna, då har man vunnit mycket på en och samma gång.

Gödsel fylls på dagligen
Biogasanläggningen är konstruerad på en vanlig 220 kubiks Solbergs Gödselbrunn som försetts med ett ståltak med en 60 centimeters kant som går ner i gödseln i brunnen.
Tillverkningen har skett i samarbete med den lokale smeden Lennart Svensson på Bybacka mekaniska.

Eftersom biogas är lättare än luft stiger den uppåt och samlas under taket och kanten gör att det inte läcker ut. Två bräddavlopp reglerar nivån på gödseln i brunnen och leder över den rötade gödseln till två andra brunnar. I brunnen sitter en omrörare som ser till att gödseln cirkulerar dygnet runt för att undvika bottensats. Brunnen fylls på dagligen med ca sju kubik gödsel från stallarna. Gödseln i rötkammaren skall hålla en temperatur på ca 38 grader för att processen ska fungera bra. Brunnen är isolerad med frigolitelement (från fabrik i närområdet) och på insidan sitter 250 m värmeslang monterad som värms via gaspanna med en del av den producerade gasen.

Efter flera år
Bosse har under ett antal år funderat över att bygga för biogas men idag är han glad att han väntat för det har gjorts en hel del framsteg både tekniskt och erfarenhetsmässigt de senaste åren.

Liten anläggning
Investeringen har totalt gått på mellan 600 000-700 000 kronor samt eget arbete.
Detta rör sig ju om en förhållandevis liten anläggning så det har inte varit aktuellt att köpa den färdig, säger Bosse. De tyska anläggningar som finns på marknaden är alldeles för krångliga och avancerade.

Efter uppvärmning av biogasreaktorn kommer anläggningen att producera energi motsvarande 50-120 liter olja om dagen.

Han räknar med att anläggningen ska generera energi för drygt 100 000 kronor per år och därmed vara betald på ca fem år.

Visserligen har vi trimmat och justerat en hel del innan vi fick allt att fungera bra men jag är ändå själv förvånad över att det är så förhållandevis enkelt att bygga en egen biogasanläggning, avrundar Bosse entusiastiskt.

Bosse och hans lokala mekaniker är positiva till att hjälpa till om det finns intresse att bygga anläggningar på flera ställen.

Kostnadseffektiv
Lars Evers med erfarenheter från Järnas biogasanläggningar medverkade vid det efterföljande mötet i Holmestads Bygdegård. Ingen av de biogasanläggningar som byggts tidigare i Sverige har varit så kostnadseffektiv som den på St Svenstorp och han menade att man räknar ungefär den dubbla kostnaden. Han var mycket positiv till Bosses anläggning och har också fungerat som rådgivare under byggprocessen.

Årsmöte
Vid årsmötet omvaldes hela styrelsen för föreningen och det gavs en lägesrapport från arbetet med 'Konkurrenskraftig grisproduktion Skaraborg'.

En slutrapport för del ett av projektet har gjorts och skickats ut till alla producenter i Skaraborg. Det som känns allra mest glädjande är att det har bidragit till att det nu känns som det finns framtidstro och optimism bland Skaraborgs grisbönder.

Vid 2006 års slut skall en avstämning ske av förändringarna av producerade grisar i länet 2004-2006.

Vi har nu valt att gå vidare i vårt arbete genom att starta analysgrupper.
Arbetet delfinansieras av EU-medel i samarbete med LRF Skaraborg.
I nuläget är det 4 analysgrupper igång med 10-15 deltagare i varje.
Lönsammare slaktsvinsproduktion: Vänder sig till slaktsvinsproducenter som vill optimera hela slaktgrisföretaget inklusive växtodling.
Byggrupp: Producenter som funderar på att investera för fler grisar.
Ekonomianalysgrupp: En grupp som tillsammans går in i en djupare analys av företagets konkurrenskraft med hjälp av olika ekonomiska nyckeltal i produktionen
+1 gris: Analys av ytterligare möjligheter att effektivisera smågrisproduktionen. Här blir det troligen en grupp med enbart anställda och en för egenföretagare.

Vi ser fram emot ett spännande år och hoppas på fortsatt optimism i Skaraborg.

Vid pennan
Karin Andersson-Ekelin