Publicerad 2004-11-02

Styrelsemöte Stockholm 5 oktober 2004

Kort information om vad som avhandlades på Sveriges Grisproducenters styrelsemöte.

Utöver de ordinarie punkterna på dagordningen den 5 oktober 2004, var mötet inriktat på de besökare som bjudits in samt den 'Grisföretagaredag' som anordnas under hösten.

LRF Konsult/Grisrådgivning
Börje Kindesjö var inbjuden med anledning av att styrelsen ville informera sig om läget och ambitionen med LRF Konsults grisrådgivning. Börje berättade lite om grisrådgivningens historiska bakgrund och vilket uppdrag som finns idag. LRF Konsult har större krav på kostnadstäckning än tidigare ägare och uppdraget är att utveckla och driva vidare på den grund som fanns från gamla Maxima. LRF Konsults mål med grisrådgivningen är i korthet att öka lönsamheten hos den enskilde företagaren, skapa konkurrensfördelar och ökad kundyta samt generera pengar. LRF:s avkastningskrav är 5 % av omsättningen i LRF Konsult. Styrelsen fick tillfälle att diskutera de problem som en del producenter upplever med rådgivningen. Ämnen som togs upp var kompetens/kvalitet på rådgivningen, prisvärdhet, profiler som vågar sticka ut samt tillgång över landet. LRF Konsults grisrådgivning bygger på att marknaden fullt ut efterfrågar och betalar för en fristående rådgivning, styrkan är framförallt den nära kopplingen till ekonomiska referenser som finns inom företaget.

Svenska Djurhälsovården/PMWS
Jan-Åke Robertsson gästade styrelsen under eftermiddagen och inledde med en kort presentation av SvDHVs ambitioner med sitt arbete. Särskilt tryckte han på vikten av en god dialog med Sveriges grisproducenter. 'Samråd med intresseorganisationer skall inhämtas för synpunkter' Han kunde också berätta att avgifterna för gris kommer att vara på samma nivå som i år medan nöt och lamm får höjningar.

Sedan kom den stora frågan för dagen upp, PMWS.
PMWS innebär för det första omprioriteringar av arbetet för SvDHV, Jan-Åke och flera i styrelsen menade att PMWS bör avdramatiseras, det är en produktionssjukdom. LRF Konsult har fått ett uppdrag att utreda kostnaderna för de drabbade besättningarna. Försäkringslösningar diskuterades men frågan är svår. Målsättningen är att man från och med årsskiftet får med PMWS i försäkringen. Jan-Åke menade med stöd av sina veterinärer att PMWS är ett nytt sjukdomstillstånd. Inget som funnits tidigare, trots att många lantbrukare vill hävda det. Det poängterades att SvDhv inte har ställt krav på total tömning och sanering. SvDHV har ingen myndighetsutövande funktion i förhållande till PMWS. Hälsokontrollen är en branschöverenskommelse. Noterbart är att internationellt arbetar man inte med hälsodeklaration.

Jan-Åke uppmanade alla att se upp med flyttning av tillväxtgrisar mellan avdelningar. Det är emot all vedertagen vetenskap. Se även sidan 32 i denna tidning, ang. PMWS.

En särskild fråga som kom upp var uppföljningen av antibiotikaförbrukningen i Sverige jämfört med Danmark.
Sverige har inte samma kontroll över antibiotikaförbrukningen som Danmark. Vi är klart sämre att speca upp förbrukningen. Ambitionen är att på några års sikt komma tillrätta med den här problematiken.

Avelsfrågor
Jan Vallgårda gick igenom Sveriges Livsvinsproducenters målsättning med sin verksamhet. En del mål är av rent facklig karaktär, de finansieras av SI själva. I övrigt bör de ekonomiska resurserna ses över. Avgifterna för livssvinsproducenterna är maximalt 2 000 kr till SI + 2 000 kr till SGP, vilket många tycker är för dyrt. Man kommer att se över om vissa funktioner skulle kunna knytas närmare moderorganisationen för att minska omkostnaderna.

För övrigt kommer en kurs att hållas i december för dem som tar fram gyltor. Kursen kommer att vara öppen för alla. SLU skall genomföra den med hjälp av det beviljade anslaget om 30 000 kr från Stiftelsen Svinforskning. Kursen kommer att förläggas till Skara och Höör.

Min Mat
Maggan Andersson redovisade material från kampanjen samt en Temo-undersökning. Det är många som står bakom projektet och vi tycker att det är bra att Sveriges Grisproducenter får vara med på ett hörn.

Grisföretagarnas dag 17 november
Malin Brättemark från Sveriges Grisproducenter är projektledare med benäget bistånd från vår verksamhetsledare Maggan Andersson. Dagen kommer att vara inriktad mot företagande, den är alltså inte direkt riktad mot anställda och är inte heller någon kurs. Mera av formen för ett nätverkande och ett av-stamp. SGP och vår tidning kommer att vara representerade i monter. Det får ses som ett ypperligt tillfälle att värva nya medlemmar. Blir den här dagen bra så kan det ge ringar på vattnet för kommande aktiviteter lokalt.

Mer information om 17 november i denna tidning (sidorna: 1+24-27+43+48) och på vår hemsida www.grisproducenter.org

Övriga frågor
Övriga frågor som behandlades var inställning till GMO-fri soja. Sveriges Grisproducenters inställning är att merkostnader inte skall accepteras om de inte genererar merintäkter. I fallet GMO-fri soja ser vi i dagsläget inte detta.

I övrigt diskuterades Finlandsfrågan. Pressmeddelandet från Sveriges Grisproducenter och Svenska Ägg angående finsk export fick av olika anledningar inte den uppmärksamhet som det förtjänade. Frågan är emellertid inte avskriven. Mer information om den faktiska problematiken finns på Sveriges Grisproducenters hemsida www.grisproducenter.org.

Upplägg av Ordförandekonferensen presenterades.

Har Du har frågor, synpunkter eller vill veta mer så är Du hjärtligt välkommen att höra av Dig till oss i styrelsen.

Annika Bergman