Publicerad 2004-01-01

Ordförandekonferens i Jönköping

MOBILISERING
Läget är allvarligt inom näringen. Samtidigt finns det möjligheter. Som måste tas tillvara. Vid årets ordförandekonferens diskuterades hur föreningen ska lyckas 'Sätta in sina krafter på rätt saker'.

Debatt på ordförandekonferensen

Det var många som deltog i debatten om 'näringens framtida industristruktur' på Sveriges Grisproducenters konferens. Lars Hultström (bilden) inledde med resonemang kring fördelningen av de pengar som genereras på marknaden mellan hande, slakt/förädling och bonde. Kontentan var att när priserna pressas så tar leden framför bonden ut så att de får 'kostnadstäckning' medan avräkningen till leverantören snabbt pressas tillbaka vid lågkunkunkturer och längst bak i grisköttets kedja står grisproducenten. Höjningar vid högkonjunkturer har en tendens att inte röra sig lika snabbt hos primärproducenten. Företrädarna från slakterierna menade att effektivitet och kostnader inte skiljer så mycket mellan svenska slakterier, plus minus 15 procent på dagens slaktmarginal vilken ligger en bit under tre kronor. Det sades också att det inte skiljer mer än 20-30 öre på ett effektivt svenskt slakteri och ett effektivt danskt slakteri. Känt är att svenska slakterier har fått kraftigt ökade kostnader under senare tid, kostnader förknippade med besiktningar, djuromsorg etc.

Klart stod också att slaget gäller 'Sverige mot omvärlden', d v s att den allvarligaste konkurrensen utgörs av importen, inte svenska slakterier emellan. Inhemskt bör istället samarbete ske, när så är lönsamt.


Pagganmöte planeras?

'Paggan måste få veta'

- 'Paggan', näringsminister Leif Pagrotsky, måste få veta att svenska producenter är chanslösa om inget görs. Ta med en praktiker, en grisproducent från Sverige. Visa kalkyler, visa hur det ser ut. Det sa Skövde Slakteris vd Tommy Öhgren. och han berättade om Tysk import, dansk import, finsk import; alltså att trycket är mycket hårt.

Höga svenska kostnader, i primärproduktion och i industri diskuterades. Bengt Bengtsson från Skånes Grisproducenter frågade Reinold Lennebo följande: #När kommer kampanjen som förklarar skillnaden mellan svensk produktion och den produktion som finns i andra länder?
- Den kampanjen behövs. Jag har fått i uppdrag av LRF:s styrelse att genomföra kampanjen. Inititativ har också tagits av Swedish Meats vd Peter Rasztar, sa Reinold Lennebo.


Livsmedelsexport?!

Bakgrunden till Tommy Öhgrens krav på att LRF ska ta kontakt med Leif Pagrotsky, är näringsministerns tal om livsmedelsexporten som en framtidsbransch. Pagrotsky har uttalat sig i nästa lyriska ordalag över de möjligheter som svensk livsmedelsindustri har och menat att livsmedelsindustrin har den största tillväxtpotentialen inom svensk export. Ministern har också sagt sig vilja främja branschen och bjudit in företrädare för livsmedelsindustrin till rådslag. I november träffades också företrädare för LRF, Livsmedelsföretagen, Livsmedelsarbetarförbundet, Jordbruksverket, Livsmedelsekonomiska institutet samt Exportrådet m fl.

'Det finns få branscher som har så outnyttjade möjligheter', sa näringsministern. Framträdande exportörer för närvarande Pågens skorpor, Santa Maria Tex Mex, Annas Pepparkakor och Absolut Vodka. Swedish Meats köttbullar, Pärsons skivade etc har inte nämnts lika frekvent. Kanske i framtiden? Men främst gäller det att stärka branschen för att klara konkurrensen mot importörer, inom landet. Alla köper inte reservationslöst Pagrotskys jämförelse med Danmark. Där liksom i Finland m fl länder, har primärproduktion stöd av statsmakten. Kan det bli så i Sverige?